26.1.11

[tourismindonesia] Plesiran Tempo Doeloe: 30 Januari 2011SAHABAT MUSEUM dengan hati seneng presenteren:
PLESIRAN TEMPO DOELOE
                                       GARIS PANTAI SUNDA KELAPA 


Apatah Toean dan Njonja fikir itoe Pelabuhan Sunda Kelapa
jang sekarang kitaorang kerap samperin adalah satoe "kota"
pada djaman doeloe bekend dengen nama Soenda Calapa?

Nee, soenggoe keliroe, sebab-sebab garis pantai (coast-line)
pada itoe tempo, pernanja djaoe di bilangan jang lebih selatan
deripada laoet pada djaman sekarang, ataoe tepatnja di pinggir-
nja itoe spoorweg trein
ataoe djaloer kereta api jang pernanja di
Djalan Nelajan Timoer, jang soeda
ada betoel kedjadian tahoen
1522, dimana Keradjaan Soenda
dengen orang dari Portugal (eh,
Portugeesch) sepakat oentoek bikin perdjandjian dagang, poela
kesentausaan hidoep (maksudnya: perdamaian :) soepaija bole
djadi bahoe-membahoe kaloe-kaloe diserang oleh bangsa laen,
teroetama bangsa Europa laennja, saperti Walanda (Belanda) en
Engeland (Inggeris), jang toeroet demen dengen itoe hatsil boemi
Noesantara, jang nilai djoealnja bole bikin mabok kepajang. Hiks :(
 
Kitaorang akan djalan kaki poesing-poesing bilangan itoe Plaboean
Soenda Calapa, Djembatan Passer Ajam (sekarang lebi bekendnja:
Kota Intan, diambil dari soeatoe koeboe deripada Benteng Batavia,
jakni: Diamant), kamodian ke locatie tempat Pieter van den Broecke,
saorang nan penting dari VOC, jang ditangkep oleh orang Inggeris en
lokaal, di pinggiran kali, jang kelak mendjadi gedong galangan kapal-
kapal VOC jang dateng dari Nederland, via Afrika, Ceylon en Malacca,
 
Adapoen plesir dilandjoetken ke goedang tempat VOC simpen banjak
sekali kekajaan alam, jang didapetken dari seloeroeh Noesantara, laloe
didjoeal ke Europa, dan antero doenija dengen harga tinggi. Hiks lagi :(


Minggu, 30 Januari
jam 07.30-12.00
Rp.50.000/orang
(lima puluh ribu)

kalo pada mau
ngedaftar, hub:
adep@cbn.net.id
yuk mari, mari...

                                                               


detailnya esok atau lusa yah__._,_.___


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Tidak ada komentar: