21.3.11

[tourismindonesia] Plesiran Tempo Doeloe: 27 Maret 2011 
 
SAHABAT MUSEUM dengan hati seneng presenteren:
PLESIRAN TEMPO DOELOE 
                          KEBON PRASASTI TERTOEA DI DOENIA 


Djakarta poenja satoe taman penoeh isihnja dengan prasasti
sematjem batoe nisan dan hiasan di koeboeran jang sangat
artistik poela bikin detjak kagoem tiada henti. Apatah Toean-
Njonja taoe bahoewa itoe taman letaknja di djantoeng kota
Djakarta sekarang? Amat moedah oentoek sampe kesana,
tetapi soeker sekali oentoek bisa fahami berbagi matjem
collectienja kaloe-kaloe tiada jang bole kasi pendjelasan
dengen compleet. Namoen troesa koeatir, sebab-sebab
kitaorang aken adjak sang achli jang pinter betoel dalem
hal batjain makna jang tersimpan di dalem goresan pada
itoe batoe memoar perihal orang jang terkoeboer disana.

Adalah Meneer Lilie Suratminto jang dengen hati seneng
briken pangatahoean tiada oedjoeng, perkara semoeanja
jang ada di taman makam jang doeloenja bekend sebagi
"Kebon Jahe Kober". Sijapken seratoes pertanjaan, dan
si meneer bole sediaken seriboe djawaban jang nantinja
ditanjaken, kerna diaorang soeda hafal di loear kepalanja.

Tempo sekarang ini terdapat 1734 collectie, roepa-roepa:
prasasti bentoek nisan, toegoe/monument, piala, patoeng,
karangan boenga, kidjing en lempeng batoe persegi, jang
dapet ditjeriteraken selama 3 djam lamanja zonder ampoen,
itoepoen djikaloe Toean-Njonja koewat dengerin semoeanja
di kebon makam prasasti jang paling toea di doenia, sedjak
tahoen 1795, ataoe 4 tahoen sebelom VOC toetoep boekoe!


Minggu, 27 Mar
jam 07.30-12.00
Rp.30.000/orang
(tiga puluh ribu)

kalo pada mau
ngedaftar, hub:
adep@cbn.net.id
yuk mari, mari...

 
                                                                

                                       detailnya esok atau lusa yah__._,_.___


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Tidak ada komentar: