5.10.14

[tourismindonesia] Plesiran Tempo Doeloe: 11 Oktober 2014
SAHABAT MUSEUM dengan hati seneng presenteren:
PLESIRAN TEMPO DOELOE 
                                            KAMPONG ARAB PEKODJANMisih banjak orang fikir bahoewa Orang Arab di Noesantara

asalnja dari Saudi Arabia. Faktanja nene' mojang marika da-

tengnja dari Hadramaut negerij Yaman Selatan jang tandoes,

oentoek mengadoe nasibnja di tana baroe, jang briken kahi-

doepan jang lebi baek. Marika menetap di Hindia (itoe nama

lama oentoek Indonesia), kawen dengan pendoedoek lokaal.

Berdagang sembari siarken agama Islam ka saantero negerij.

Perdjalanan dari Hadramaut ladzimnja ditempoeh dalem tem-

po bebrapa boelan dengan singgah di Bombay, Ceylon, lan-

tas ka Atjeh ataoe Singapoera. Tatkala tiba di Batavia (Djakar-

ta), marika idoep di bilangan: Pekodjan, jakni "tempat tinggal

Kodjah" (diambil dari bahasa Persia "khawajah", maknanja ia

itoe "Bengali ataoe "pendoedoek aseli Hindustan". Lama-ke-

lama-an bilangan ini dihoeni oleh Orang Arab dari Hadramaut).

sahaBATMUSeum bakalan kassie tjeritera jang lebi compleet

perihal riwajat datengnja Orang Arab di Indonesia dan samper-

in langsoeng kampongnja, jang locatienja tida djaoe dari Kota

Tua Jakarta. Sepeda Onthel siap kassie anter Toean & Njonja

dengan dibontjengin oleh abangnja, di petang hari jang tjerah.
Poen dengan sedjarah roema ibadah boeat Orang Islam jang

pertama di Djakarta, jang kamodian diboemihangoesken oleh

J.P.Coen, pengoeasa kota Djakarta jang baroe di tahon 1619.


Bezoek misigit (mesdjid) paling toea di Djakarta (tahon 1648),

jang letaknja di loear kota Batavia di djaman doeloe, bekend

diseboet dengan "Moorsche temple" mesdjidnja Orang Moor

(Orang Islam dari India/Keling jang idoep disitoe sedjak 1633).

Kamodian ka Mesdjid Kampong Baroe, jang mimbar khotbah-

nja nan tjiamik sekarang disimpen di Museum Fatahillah seba-

gi collectie oenggoelan, kerna motiefnja bagoes en berkelas.

 

Ada 2 mesdjid di Djalan Pekodjan, Mesdjid An-Nawier, kerap
diseboet Mesdjid Pekodjan dan Mesdjid Langgar Tinggi jang

positienja precies di pinggir kali. Berdiri di lantai atas mesdjid

ini, kitaorang bole rasahken oedaranja jang sedjoek bikin hati

tentrem seraja membajangken oemat Islam dateng dengan ka-

pal ketjilnja merapat ka tepi mesdjid, tambatken talinja, sadoe-

da itoe masoep ka dalem mesjid goena mendjalanken ibadah

sholat dengan khusjuk. Ah soeatoe ritoeal jang indah en damai.

(Snacks Sore, Thee Anget, Minoeman Botol)
(Naik Sepeda Onthel, yang diboncengin oleh abang ojegnya)
(Masuk ke Mesjid Al-Anshor -mesjid tertua di Jakarta-. Mesjid

Kampung Baru, Mesjid An-Nawier dan Mesjid Langgar Tinggi)                                                      
                                                               Saptoe, 11 Oktober
                                                               djam 15.30 petang
                                                               Rp.90.000 per orang
                                                               (sembilan puluh ribu)

                                                       
        (kumpul & mulai acara
                                                                Museum  Bank
Mandiri,
                                                                Jl.Pintu Besar Utara, di
                                                                Jakarta Kota, seberang-
                                                                nya Stasiun Jakartakota)

                                                                kalau mau ikutan PTD ini,
                                                                email ke: adep@cbn.net.id
                                                                (adep at cbn dot net dot id)

 

 

 

 

                                                               detailnya esok atau lusa yah
                                                            
                                      
    

 

 

 __._,_.___

Posted by: "Ade Purnama" <adep@cbn.net.id>


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com

__,_._,___

Tidak ada komentar: