27.6.15

[tourismindonesia] Plesiran Tempo Doeloe: 5 Juli 2015 

 
SAHABAT MUSEUM
dengan hati seneng presenteren:
PLESIRAN TEMPO DOELOE 
                     
                         MESIGIT (MASDJID) SEDARI ABAD KA-17


Lakoeken activiteit jang positief bersama sahaBATMUSeum

di hari Minggoe nan tjerah. Bergaboenglah en bezoekin ba-

ngoenan mesigit (masdjid) moelain jang paling toea oemoer-

nja di Djakarta hingga jang modern di bilangan elite Menteng.
Di boelan soetji Ramadhan ini, kitaorang bakalan pakansi en

datengin sadjoemblah 6 mesigit bersedjarah di kota Djakarta.

Mesigit jang kasatoe tamtoenja di deketnja Kota Tua Jakarta.

Pada waktoe itoe dihoeni oleh orang-orang dari Kodja (India),

maka tida heiran kawasan terseboet diseboet "Pekodjan". Di

satoe gang senggol di mari terdapat satoe mesigit, jang kata

orang, diberdiriken pada tahon 1648 (abad ka-17), hingga hari

ini, itoe mesigit misih digoenaken dengan baik sebagi tempat

ibadah. Moengkin Toean-Njonja bakal soeker temoeken kerna

locatienja sadikit semboeni, dan tida nampak dari djalan besar.

 

Ada satoe mesigit laennja jang djoega tida' dapet ditemoeken

oleh orang oemoem deket Kali Angke. Dipertjaja dibangoen di

tahon 1761. Namoen menoeroet Muhammad Habib, ketoeroen-

an ka-11 dari Pangeran Tubagus Angke, mesigit itoe 10 tahoen

lebi doeloe dibangoennja, jakni 1751. Itoe masdjid pernanja di

Kampong Bali, sebab doeloenja banjak orang Bali bermoekim

di bilangan terseboet (dan soeda diseboet sedjak tahon 1687).

Sebahagian daripada marika adalah boedak-belian, en sisahnja

masoep dinas militair, kerna marika tjakap dalem goenakan tom-

bak oentoek perang. Laennja dateng setjara soekarela ka sitoe.

 

Menoedjoe oetara, kitaorang samperin Masdjid Keramat Loear

Batang, jang dalem peta Batavia abad ka-19 diseboet: "heilige-

graf" ataoe "koeboeran keramat", sebab ada makamnja Alhabib
Husein Bin Abubakar Bin Abdillah Al-aydrus, jang dalem versie

laen perihal sedjarah atsal moela nama Loear Batang, dikatakan

bahoewa koetika Alhabib meninggal doenija, selajaknja boekan

orang boemipoetera (kerna beliau berasal dari Hadramaoet) en

moesti dikoeboer di Tanah Abang. Namoen djinazahnja jang di-

boengkoes koeroeng batang senantiasa linjap, dan kombali ka

roemahnja. Kamodian djinazahnja disepakatin dikoeboer di roe-

mahnja (di Kampong Loear Batang sekarang), dan kampong di

daerah terseboet kelak dinamaken sebagi Loear Batang. Maski-

poen versie laennja memberitakan perkara adanja sebatang ka-

joe jang dapet diboeka-toetoep koetika diadakan pemereksaan

pada tijap-tijap kapal jang mahoe liwat ataoe masoep Kali Besar.

 

Geser ka timoer, liwatin Pelaboehan Soenda Calapa, langsoeng

ka arah Antjol, stop terlebi dahoeloe di Djalan Lodan Raya, tepat-

nja di Masjid Al-Mukarromah, ataoe jang bekend diseboet poela

dengan nama Masdjid Kampong Bandan, dibangoen tahon 1789,

letaknja di kampongnja orang Banda (n), jang sedjak tahon 1621

didatengken setjara paksa dari Kapoeloan Banda Naira di Moluk-

ken/Moluccas (Maluku) oleh Jan Pieterszoon Coen, jang kedjem

en bengis. J.P.Coen ialah Goebernoer Djenderal VOC jang mem-

boemihangoesken kota Xajacatra (Jayakarta) tanggal 30 Mei 1619.

 

Klaar koedjoengin mesigit-mesigit di kawasan Benedenstad (kota

bawah, Kota Tua Jakarta), Bus AC meloentjoer ka selatan masoep

bilangan Bovenstad (kota atas, Gambir, Menteng, en sekitarannja),

dan bezoek satoe bangoenan jang doeloenja boekan dibangoen

oentoek tempat ibadah matjem masdjid. Itoe ialah kantoor-nja pe-

ngembang pemoekiman baroe, jang di kamoedian hari kitaorang

mengenalnja sebagi Menteng, jang moelai dibangoen tahon 1912.

Dengan formatie Salib Yunani dalem design bangoenan itoe, dan

katja patri terdapat di bagian loear deket lobby oetama gedoeng.

 

Patoeng art-deco menghias oedjoeng taman halaman mesigit itoe,

tetapi koetika misih dipake sebagi kantoornja N.V. de Bouwploeg

(1912-1925) dan patoeng terseboet dirobohkan sasoedanja peris-

tiwa Kemerdekaan Republik Indonesia, kerna melambangken ka-

djaja-an Belanda dalem Perang Atjeh (1873-1904) dan populairken

saorang djenderal perang bernama J.B. van Heutsz sebagi pahla-

wan perang di Tana Rentjong itoe. Tida' heiran taman tempat dima-

na patoeng terseboet diberdiriken bernama Van Heutsz Plein (Ta-

man Van Heutsz). Namoen tatkala Belanda soeda hengkang, dae-

rah di sekitaran locatie terseboet diganti dengan nama-nama dari-

pada Pahlawan Atjeh (seperti Masdjid Cut Meutia, Jl. Teuku Umar,

Jl. Teuku Cik Di Tiro, Masdjid Cut Nyak Dhien). (Oh kini ku tahu...)

 

Perdjalanan kitaorang dalem mengisih tempoh di boelan poeasa,

berachir di Masdjid Al-Makmur di Djalan Raden Saleh, Tjikini. Tam-

toe sadja sebab-sebab itoe bangoenan masdjid doeloenja diberdi-

riken oleh Sang Maestro Raden Saleh di tahon 1850. Namoen mas-

djid jang nantinja kitaorang datengin maroepaken masdjid pindahan.

Meskipoen demikian, Toean en Njonja bakalan bengong kaloe-ka-

loe tahoe chabar itoe masdjid dipindahken dengan tjara: digotong!

Rame-rame dari bilangan jang sekarang adalah TIM (Taman Ismail

Marzuki) berdjalan kaki ka soedoet tenggara tananja Raden Saleh,

seblah soengai dengan alesan deket soember aer oentoek wudhu.

Sasoeda Raden Saleh bertjerai dengan isterinja, maka isterinja ter-

seboet mendjoealnja kepada: Vereeniging voor Ziekenverpleging,

(pada tahon 1897), jang kamodian memboeka Koningin Emma Zie-

kenhuis (roemah sakit), jang sekarang ini brobah mendjadi Rumah

Sakit Cikini. Bentoek fisik bangoenan masdjid jang kitaorang bakal-

an kitaorang datengin dibangoen pada tahon 1923 (92 tahon silam).

 


(Hidangan Buka Puasa :)
(Mesjid Al-Anwar, Angke)
(Mesjid Al-Makmur, Cikini)
(Mesjid Al-Anshor, Pekojan)

(Mesjid Cut Meutia, Menteng)

(Mesjid Luar Batang, Penjaringan)
(Mesjid Kampung Bandan, Ancol)
Naik Bus AC Laks/Blue Bird koeliling Jakarta)
(Akan ditjeritaken oleh Toean Andy Alexander)

 

 

 

                                                                    Minggoe, 5 Juli
                                                                    Rp.300.000 per orang
                                                                    (tiga ratus ribu rupiah)

                                                                     kumpul & mulai acara: 
                                                                     GOR Bulungan Jaksel
                                                                     jam 11.30 siang hari
                                                                     (di dekat Blok M Plaza)
                                                                     (kelarnya sekitar 19.00) 

                                                                     (susunan acara akan di-
                                                                      berikan sebelum email/
                                                                      informasi lengkap dikirim)
                                                                     (silahkan request, monggo)
                                                                     
                                                                      kalau mau ikutan PTD ini, 
                                                                      email ke: adep@cbn.net.id 
                                                                      (adep at cbn dot net dot id)

 

 

 

 

                                                           detailnya esok atau lusa yah

 

 

 __._,_.___

Posted by: "Ade Purnama" <adep@cbn.net.id>


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com

__,_._,___

Tidak ada komentar: