2.4.16

[tourismindonesia] PLESIRAN TEMPO DOELOE: Batoe Padrao dari Portugal, Minggu 3 April 2016PLESIRAN TEMPO DOELOE: Kota Tua Jakarta

Kumpul di Perpustakaan Taman Fatahillah (ada di

sebelah kiri persis Museum Wayang, kalau kita ber-

diri menghadap Museum Wayang, Kota Tua Jakarta)
Minggu, 3 April 2016 djam poekoel 07.30 di pagi hari

Rp.60 ribu/org, sudah termasuk:
(thee manis anget)
(snacks di pagi hari)
(kaartjis naek bis Transjakarta/Busway bolak-balik)

(bezoek bekas locatie Batoe atau Prasasti Padrao)

(bezoek bekas locatie aloen-aloen kota Jayakarta)

(kaartjis masoep Museum Nasional/Museum Gajah)


(bakal diceritakan oleh Andy Alexander perihal riwayat

Jakarta sejak Jaman Batu, hingga kedatangan Bangsa

Belanda di tahun 1596, yang akhirnya malah membumi-

hanguskan kota Jayakarta, 23 tahun kemudian (1619).


Bank BCA: 237.14.25.693
MANDIRI: 101.000.4434.088
atau BNI 46: 01.48.44.54.65


(please kirim email dulu sebelomnya, ntar dibales kok, untuk dapatkan

nomer urut keikutsertaan, jangan langsung transfer yah, ntar kitanya
malah bingung karena dapetin itu uang kaget, bisa dikopi khan jek?!)
(anak ketjil, orang moeda dan orang toea, bayarnya sama yah, oke?)
(semua di-reken dengan satoe prijs/price iatoelah:
Rp.60.000/orang)"Orang Islam tidak boleh masuk Jakarta!" Ach, itoe pringaten tjoema tjotjok di-

oetjapken di tahon 1500-an ataoe abad ka-16. Sekarang abad ka-21, terpisah

5 abad ka belakang, tatkala Keradjaan Soenda Padjadjaran koeatir daerah koe-

sanja direboet, oleh pasoekan deripada Bantam, Tjirebon djoega tengah Djawa.

Namoen apa hoeboengannja dengan satoe batoe jang diberdiriken orang Portu-

gal (Portugis) di bibir pantai Soenda Calapa pada tahon 1522 silam? Dateng en

ikoet programmanja sahaBATMUSeum jang kesohor sedari dahoeloe kala, jakni:

 

PLESIRAN TEMPO DOELOE: Batoe Padrao dari

Portugal Minggoe, 3 April 2016, sedari poekoel 07.30 pagi hari hingga siang

Jakarta di masa silam, ada maroepakan bandar jang poenja rerempahan kwaliteit

bagoes, oetamanja lada. Berbagi document poedjiken hatsil boemi jang mendjadi

reboetan Bangsa Europa. Plaboeannja diseboet Soenda Calapa, plaboean oetama

Keradjaan Soenda, dayo-nja (dayeuh, iboekota) berada di Batoetoelis (sekarang

diseboet Bogor). Banjak kapal lajar dari saantero doenija singgah di plaboean ter-

seboet. Malacca, Macassar, Tandjoengpoera, Palembang, Madoera, China bagian

selatan hingga Ryuku Japan. Armada kapal Portugees kali pertama tiba di Soenda

Calapa tahon 1513, dinakhodai oleh de Alvin. 2 tahon sablonnja, Portugees soeda

sucess takloekken wilajah Malacca jang dipimpin oleh Alfon d'Albuquerque. Marika

amet terlaten tjari tahoe soember spices jang prima di Kapoeloean Noesantara ini.

 

Tomé Pires, saorang apotheker jang toeroet dalem expeditie itoe soeda toelisken

archief jang tjeriteraken perihal pengalamannja dateng ka bandar terseboet, djoe-

ga kaadahan pendoedoeknja en pengoeasanja, tida loepoet conditie alam sekitar.

Boekoenja jang kasohor bertadjoek "Suma Oriental" jang disoesoen koeroen tahon

1513-1515, diterbitken tahon 1944 di Londen, Inggeris. Namoen sajang sekali, ma-

noescrip aselinja linjap, moengkin "dikassie-ilang" oleh pamerentah Portugal sebab-

sebab itoe script (naskah) poenja value resia (rahasia) negara jang amet penting.

 

Apatah sahadja jang diaorang goresken di papier-papier (kertas) terseboet? Kita-

orang bakalan bri tahoe pada presentatie jang disampeiken oleh Toean Andy Alex-

ander, brikoet sadjoembelah gambar en portret tokoh-tokoh jang kerap diadjarken

di bangkoe sekolahan. Foto Vasco da Gama, Soldadu Portugees, loekisan brangkat-

nja Orang Portugees, situatie koetika indjekkan kakinja di locatie, jang marika fikir

aman sentausa, tetapi jang terdjadi marika diserang setjara brutaal oleh pengoea-

sa bilangan Soenda Calapa jang baroe, ia itoelah dari pasoekan pimpinan Fatahillah,

jang mana perkara sedjarah ini masih banjak orang jang meragoekan, kerna itoe pe-

netapan ataoe kepastian kedjadiaannja dipoetoeskan setjara politiek di tahon 1956,

goena dapetken "hari djadi" kota Djakarta jang akan diperingati tijap-tijap tahonnja.

 

Djikaloe tahon "kelahiran" kota Djakarta masih banjak orang jang sangsi, berbeda de-

ngan kelahiran kota Batavia. Itoe disebabken kerna Orang Belanda radjin toelis docu-

ment poen archief. Kitaorang nantinja akan berdjalan kaki samperin bekas locatienja

"kota" Xacatara ataoe Jacatra ataoe Jayakarta, djoega dikassie tahoe dimana Orang

Belanda moelanja bermoekim di bilangan Kota Tua Jakarta ini, sampe achirnja koeasai

segenap Kapoeloan Noesantara (jang di kamodian hari bernama: Indonesia). Tentera

VOC pimpinan J.P. Coen dateng dari Moluccas (Maluku) en menggempoer daerah jang

damai tenterem. Sedjak itoe kompeni berkoeasa setjara bertahap hingga tahon 1942.

 

Tentoe sadja hoeroef-hoeroef jang timboel di Batoe Padrao akan kitaorang djelaskan

sampe habis maknanja. Mengapa diberdiriken di oedjoeng pantai Soenda Calapa, apa

isihnja deripada soerat lampiran jang di-handteken-en (tandatangan) oleh Orang Por-

tugal, tetapi tiada oleh fihak Keradjaan Soenda Padjadjaran. Mengapa marika adaken

feesta/pesta besar menjamboet kesepakatan ini? Itoe soerat perdjandjian en Batoe/

Prasasti Padrao bole dibilang sebagi "Perdjandjian Internasionaal Pertama di Jakarta"

jang kiranja bole briken faedah boeat kadoea belah fihak en saling oentoeng, tetapi

djalan nasibnja berbeda di kamodian hari, tatkala para pemimpin marika dibinasakan

dan laloe digantiken oleh pengoeasa baroe jang berkoeasa njaris 100 tahon lamanja.

 

Kitaorang bakalan kassie pendjelasan seterang-terangnja perihal sedjarah kota kita

Jakarta ini, sedjak djaman batoe, jang artefaknja beroepa kapak, pahat dan laennja

jang terbikin dari batoe kalsedon, agaat, jaspis, dikatemoeken dimana-mana di wila-

jah Jakarta. Seboet sahadja: Pondok Pinang, Pasar Jum'at, Pasar Minggu, Jatinega-

ra, Rawa Belong, Kebon Nanas, Kebon Pala, Pondok Cina, Jatinegara, Condet, Keba-

yoran Lama, Karet, dan masih banjak lagi. Begimana kahidoepan marika, apatah mo-

da tranportatie koetika soesoer soengai/kali? Heiwan apa jang marika boeroe boeat

makan sehari-hari? Bentoek pamerentahannja saperti apa? Poen perkampoengannja.

 

Keradjaan Taroemanegara dari abad ka-5 tida loepoet kitaorang tjeriteraken. Batoe/

prasastinja jang toeloen poen akan disamperin bersama. Sekarang ini ditempatkan di

lantai atas Museum Nasional, jang bekend dipanggil sebagi Museum Gajah, kerna ada

satoe patoeng gadjah jang bertjokol di halaman moeka deripada museum itoe. Prasas-

ti Toegoe jang dikatemoeken kombali di deketnja bilangan Tandjong Priok, bertoetoer

perihal pembelokkan aliran Kali Tjakoeng, dirobah dari oetara ka timoer djaoe (ka arah

Maroenda). Itoe keraton keradjaan pernanja berpoesat di Bekasi. Alesannja kerna ini

Soengai Chandrabhaga dalem oetjapan orang mendjadi Sasihbaga, jang lambat laoen

pelafalannja brobah mendjadi Baga Sasih, sampe achirnja atjapkali dinamaken Bekasi.

 

Kamodian dengerin kisah penjerangan pasoekan Soeltan Agoeng dari Mataram Hindoe

koetika tjoba mengambil-alih kota Batavia dalem 2 kali pertempoeran. Liwat mana ma-

rika dalem menempoeh perdjalanan sampe ka barat-djaoeh itoe, apa sahadjakah jang

marika bawa dari bilangan tengah Djawa sebagi bekal logistiek. Apatah betoel djikaloe

Toean Besar Coen ditoesoek oleh Pasoekan Mataram hingga semapoet? Dimanakah ia-

orang dikoeboerin sasoedanja kedjadiaan jang bersedjarah itoe? Gaboenglah bersama

kitaorang pakansi asjik koelilingin bilangan Kota Tua Jakarta sembari beladjar sedjarah.

 

Zo, toenggoe apalagi ?!! Lekas, Sigra daftarken diri Toean en Njona sekarang djoega!
kirim email ka: adep@cbn.net.id (adep at cbn dot net dot id) ataoe kaloe mahoe ber-
tanja sablonnja, sila hoeboengi telefoon-tangannja di nummer: 0818949682 (nummer
oeroet peserta akan dibriken sasoeda mendaftar, sehingga nanti ditransfer oeangnja
sasoeai
dengen nummer oeroetnja), kamoedian dapet ditransfer oeangnja langsoeng: 
BCA, no.rek 237 14 25 693 BCA can Pondok Indah a.n: ADE HARDIKA PURNAMA 
toeloeng diconfirmatie sigra via email ataoe disms ka nummer 0818949682 selekasnja.
(djikaloe Toean ataoe Njonja ternjata tida djadi ikoetan en soeda transfer, moehoen
ma'af, doeit jang soeda ditransfer tida dapet dikembalikan, tetapi bisa dioper kepada
orang laen/familie/teman). Adapoen nummer rekening MANDIRI = 101.000.44.34.088,
a.n: ADE HARDIKA PURNAMA en rekening BNI 46, yaitu dgn no.rek: 01.48.44.54.65
a.n: ADE HARDIKA PURNAMA, kantoor tjabangnja poen ada di Pondok Indah djoega.

Tjara membajarnja/transfer, misalnja: Onky Alexander ada di nummer oeroet 18, maka 
Onky transfernja = Rp.60.018 (djikaloe di mesin ATM ketiknja Rp.60018 <<< angka 18

di belakang mengatjoe ka nummer oeroet, djadi nanti bajarnja boekan Rp.60.000 sadja,

tetapi ditambah Rp.18 sebagi nummer oeroet. Kaloe-kaloe mendaftar lebih dari 1 orang,

dan kapingin transfernja sekaligoes djalan, jang misalnja saperti tjontoh sematjem gini:

18. Onky Alexander

19. Meriam Bellina
20. Btari Karlinda

Transfernja bole sekaligoes = Rp.180018 (mengatjoe ka nummer oeroet jang doeloean),

maka dari itoe, nummer oeroetnja djangan didjoembelahken djadi 1 jah (18 + 19 + 20 =

57 = Rp.180.057). Oh, DJANGAN, DJANGAN, DJANGAN. kerna nantinja malahan bikin kita-

orang mendjadi bingoeng, en bole djadi nummernja ini (oempamanja nummer oeroet: 57)

soedah ada jang poenja, orang laen. Dapet menjebabken kakaliroean. Tetapi kalo mahoe

transfer satoe per satoe djoega boleh, ketik sadja = Rp.60.018, Rp.60.019 en Rp.60.020

ataoe misalnja ada temen/keluarga jang misih kapingin daftar lagi, en dapatken nummer
jang djaoe dari rombongan Toean-Njonja
(misal dapet nummer oeroet = 178) maka nan-

tinja djikaloe mahoe mentransfernja sekaligoes/sekali djalan toeloeng diseboetken sadja

bahoewa doeit jang sebanjak Rp.240.018 itoe oentoek nummer oeroet 18, 19, 20, 178. 
 

Djangan loepa oentoek bawa pajoeng, topi, handdoek ketjil, inget Djakarta panas! djika-

laoe pada temponja hoedjan ada toeroen, kitaorang aken moelai plesirannja sasoedanja

itoe hoedjan brenti. Zo, plesiran tetep dilakoekoen, tida berganti hari, ataoe tanggalnja.

 

Route berdjalan kaki: moelain dari Perpustakaan Taman Fatahillah (sebelah kiri Museum

Wayang) - Prinsenstraat (Jl. Cengkeh) - (Jl. Nelayan Timur) - lalu Kali Besar Ooststraat

(Jl. Kali Besar Timur) - terus ke Bankstraat (Jl. Bank) - Buitennieuwpoortstraat (Jl. Pintu

Besar Utara) - Naik Busway Transjakarta ke Koningspleinweststraat (Jl. Medan Merdeka

Barat) - Naik Busway Transjakarta pulang - Perpustakaan Taman Fatahillah di Kota Tua. 

Memoedjiken dengen hormat,
Ade Purnama (Adep)
SAHABAT MUSEUM

Jakarta-Indonesia

P: 0818 94 96 82

0812 84 27 27 36
Pin BB: 23975CBC
Email:
adep@cbn.net.id

Facebook: Ade Purnama

Twitter: @sahabatmuseum

www.sahabatmuseum.org


(beberapa sumber sejarah dibaca dari buku:
"Tempat-tempat Berseja
rah di Jakarta",
"Sumber-sum
ber asli sejarah Jakarta Jilid I & Jilid II", karya A. Heuken SJ; "Pengaruh

Portugis di Indonesia", karya Antonio Pinto Da Franca; artikel Kompas "Jejak kejayaan

Tarumanegara", Sabtu 27 Juli 2013, oleh Cornelius Helmy; "Sejarah Jakarta dari zaman

Prasejarah Sampai Batavia ± 1750" dan "Beberapa Segi Sejarah Masyarakat - Budaya

Jakarta", terbitan Dinas Museum dan Pemugaran thn 2001; "Toko Merah", karya Tho-

mas B. Ataladjar; "Kota Tua Punya Cerita" terbitan Kompas 2012"; "Banten, Sejarah

dan Peradaban Abad X - XVII", karya Claude Guillot).PLESIRAN TEMPO DOELOE: Batoe Padrao dari Portugal

Minggu, 3 April 2016
07.30 - 08.00: Kumpul di Perpustakaan Taman Fatahillah

08.00 - 08.30: Penjelasan Jakarta jaman batu & Batu Padrao

08.30 - 08.45: Jalan kaki menuju bekas lokasinya Batu Padrao

08.45 - 09.00: Penjelasan ttg garis pantai Jakarta tempo doeloe

09.00 - 09.15: Jalan kaki menuju bekas lokasi "alun2" Jayakarta

09.15 - 09.30: Penjelasan ttg kota Jayakarta dan kota Batavia

09.30 - 09.45: Berangkat ke Halte Transjakarta - Jakarta Kota

09.45 - 10.00: Menanti datangnya Busway di Halte Transjakarta

10.00 - 10.30: Berangkat ke Museum Nasional (Museum Gajah)

10.30 - 11.00: Penjelasan tentang Batu (asli) Padrao di Lt. Dasar

11.00 - 11.30: Penjelasan tentang Prasasti (asli) Tugu di Lt.Tiga

11.30 - 12.00: Berangkat ke Halte Transjakarta Jakarta Kota

12.00 - 12.30: Acara Selesai __._,_.___

Posted by: "Ade Purnama" <adep@cbn.net.id>


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com

__,_._,___

Tidak ada komentar: