23.6.16

[tourismindonesia] PLESIRAN TEMPO DOELOE: Tempat Ibadah Timoer Laoet, Minggu 26 Juni 2016PLESIRAN TEMPO DOELOE: Mesjid Tua
Kumpulnya di GOR Bulungan (Gedung Olah
Raga) Jl. Bulungan, dekatnya Blok M Plaza
(lokasi persis dikabari di email selanjutnya)
(terutama yg sudah pada mendaftar ikut)

Minggu, 26 Juni 2016 jam 11.30 siang hari

Rp.300 ribu/org, sudah termasuk:

(Santap Hidangan Berbuka Puasa)
(masoep Mesjid Al-Alam, Cilincing)
(masoep Mesjid Al-Alam, Marunda)
(tiket Rumah Si Pitung/H.Safiudin)

(masoep Mesjid As-Salafiyah, Jati-

negara Kaum, atau dikenal juga se-

bagai: Mesjid Pangeran Jayakarta) 
(Naik Bus AC Trac of Astra group)


(pake busana yg cakep rapi yakh)
(maksudnya jangan pake tank top,
jangan pake celana pendek, jeans
belel, khan kita mau masuk mesjid)

Bank BCA: 237.14.25.693
MANDIRI: 101.000.4434. 088
atau BNI 46: 01.48.44.54.65
(begimana tjara mentransfernja,
batja di bagian bawah email ini).

(Please kirim email dahoeloe sablonnja, pasti dibales, goena dapetken
nummer oeroet peserta. Djangan langsoeng ditransfer, sebab malahan
djadi bikin kitaorang bingoeng, lantaran soeda dapet kiriman itoe doeit

jang tida djelas djoentroengannja kerna tida ditoelis nummer oeroetnja)

(anak ketjil, orang moeda poen orang toea, bajarnja sama yah, okeh?!)
(semua di-reken dengan satoe prijs/price, ia itoelah:
Rp.300.000/org)
Ada 2 masdjid dengan nama jang seroepa: "Al-Alam" di Timoer Laoet kota Metropolitan

Djakarta. Tempat bersedjarah jang patoet dikoendjoengin oleh generatie moeda soepa-

ija menambah wawasan pangatahoeannja. Nistjaja rasah tjinta kepada kota ini semang-

kin bertambah en kagoem akan sitoes jang sampe sekarang misih terawat baek. Ikoetin

programma SAHABAT MUSEUM koeliling masdjid-masdjid nan tjiamik, dalem satoe atjara:

PLESIRAN TEMPO DOELOE: Tempat Ibadah Timoer

Laoet Minggoe, 26 Juni 2016, sedjak poekoel 11.30 - hingga poekoel 19.00 malem

Masdjid Al-Alam ada doea di Timoer Laoet Djakarta, satoe di Tjilintjing, dan laennja ada

di Maroenda. Brikoet riwajat bilangan terseboet: Tjilintjing dichabarkan terambil dari na-

ma anak soengai jang mengalir deket sini, dan moengkin sahadja nama compleetnja Tji

Tjalintjing. Nama Tji atsalnja dari bahasa Soenda, jang bermakna soengai, Tjalintjing di-

ambil dari nama poehoen sedjenis belimbing oewoeh, nama Latin-nja = Averrhoa caram-

bola L, masoep dalem familie Oxalideae. Kerna di wilajah terseboet banjak ditoemboehin

taneman Tjalinting, oleh sebab itoe daerahnja diseboet Tjilintjing. Begitoepoela Maroen-

da diambil dari nama boeah sedjenis Mangga, nama ilmiahnja Mangifera laurina. Wilajah

Maroenda kerap diseboet di abad ka-17, koetika dibangoen parit pertahanan di tepi ba-

rat Soengai Maroenda. Parit terseboet pada tahon 1664 dipindahken ka pinggir sebelah

baratnja Soengai Bekassie, jang dahoeloe dikenal sebagi Wagt Barangcassi. Dalem poe-

toesan penggede VOC di Batavia pada 19 September 1747, ditetapkan di Maroenda di-

bangoen lagi parit pertahanan jang dioeroes oleh Justinus Vinck, toean besar jang men-

dirikan Passer Senen en Passer Tenabang (Tanah Abang). Meneer Vinck poenja kepen-

tingan mendjaga roemah tetirahnja, jang orang kenal sebagi Landhuis Tjilintjing. Konon

gedong ini masih ada sampe sekarang. Laen hari kita tjoeba bezoek gedong belanda ini.

Adapoen kisah laen, jang tertoelis dalam boekoenja Toean Ridwan Saidi, diberitaken ka-

loe-kaloe nama Maroenda diambil dari nama saorang djagoan jang bernama Ronde. Sa-

soedanja meninggal doenija, maka djandanja diseboet Mak Ronda. Et dah bisa aja dah.

Tentoe sadja ini soeker dipertanggoengdjawabken kebenerannja, oedjar Toean Ridwan.

 

Stop pertama, kitaorang singgah di Masdjid Al-Alam Tjilintjing. Dipertjaja sebagi tempat

Pasoekan Fatahillah bertjokol sablonnja menjerang Soenda Calapa di tahon 1527. Teta-

pi djikaloe diperhatiken lebi terliti dari riwajat sedjarahnja, marika tida' kassie serang da-

ri arah timoer laoet, melainkan dari arah barat, dari Bantam (Bantem). Lantaran tatkala

Pasoekan Demak dateng en membantoe Fatahillah, roepanja berlajar langsoeng ka Ban-

tam dari Tjirebon. Anggepan bilamana tenteranja berlaboeh di Tjilintjing moengkin saha-

dja terdjadi, namoen soeker dibajangken, kerna daerah itoe doeloenja masih hoetan le-

bat en rawa-rawa. Ada perkiraan, bangoenan masdjid itoe diberdiriken sekitar abad 18.

 

Kamodian brenti di Masdjid Al-Alam Maroenda. Pada tanggal 25 Augustus 1628 ditjatet

sebagi hari Pasoekan Mataram mendarat di Maroenda. Namoen Belanda tanggal 21 Ok-

tober meroesak kapal-kapal marika. Tentera Mataram tida' menetap lama di Maroenda,

lantaran madjoe teroes ka Batavia. Menoeroet Ketua Mesjid Al-Alam pada tahon 1999,

tida' satoepoen dari marika jang taoe kapan preciesnja masdjid itoe dibangoen, orang

toea marika poen tiada jang taoe siapatah pendiri masdjid terseboet. "Tjeritera rakjat"

banjak beredar sampe hari ini, kaloe-kaloe itoe masdjid poela diseboet djoega Masdjid

Si Pitoeng, kerna iaorang atjap dateng ka itoe masdjid goena djalankan ibadah sholat.

 

Kitaorang jang idoep di tana Betawi pasti soeda kenal betoel dengan sosok nan roepa-

wan poela djago silat. Diaorang bekend diseboet Si Pitoeng. Nama jang sohor dari Ra-

wa Belong, di pinggiran kota Batavia (di djaman doeloe). Sebermoela Pitoeng diminta

toeloeng oleh bapaknja oentoek djoeal kambing di Tenabang (versie laen: oleh kakek-

nja, ka Kebajoran; Kebajoran Lama maksoednja), dibawa dengan gerobak (groot-bak;

great-bak; bak besar). Itoe 5 kambing jang dibawa dari Rawa Belong sekonjong-kon-

jong dirampok oleh sadjoemblah vrijeman passer (preman pasar). Kamoedian Pitoeng

poenja tekad oentoek temoeken kombali itoe kambing jang soeda diambil-paksa. Dia-

orang moelain beladjar ilmoe maen poekoelan dan ilmoe tarekat., jang kata orang, sa-

toe ilmoe kesaktian jang Pitoeng koeasai adalah "Rawa Rontek" jakni gaboengan Tare-

kat Islam dan djampe-djampe Betawi. Chasiat dari itoe ilmoe, Pitoeng dapet menjerap

energie dari lawannja en bikin pandangan lawannja djadi silap mata, kerna tiada bisa

liet badan Pitoeng alias linjap dari penglihatan. Menoeroet legenda, dengan ilmoe ke-

saktian itoe, Pitoeng ta' bole menikah. Tak heiran hingga achir hajat (wafat oemoer 

40 tahoen; soember laen mengatakan oemoer 28) Pitoeng masih boedjangan *keluh*

 

Perihal riwajatnja Si Pitoeng, sampe ini hari masih mengalami pro & contra. Kaloe-ka-

loe diperhatiken kisahnja, Pitoeng memang merampok orang kaja-raja. Namoen lakoe

Pitoeng itoe bole dibilang "patoet dipoedjiken" sebab-sebab diaorang tjoemah rampok

hartanja orang-orang jang poenja harta banjak. Tetapi menoeroet salah satoe soem-

ber, iaitoe Damardini, Pitoeng tiada bagi-ken hatsil rampokannja kepada rakjat miskin,

kerna tida ada perampok jang soedi membriken hatsil djeri-pajahnja kepada orang la-

en. Adapoela kisah jang bilang djikaloe Si Pitoeng toeroet soembangken doeit rampo-

kannja oentoek bebrapa masdjid di Batavia (Djakarta) jang pada djeman itoe tjoema

ada di Pekodjan, Loear Batang dan Kampong Sawah sahadja. Tida ada boekti nan o-

tentik bahoewa Si Pitoeng soeda briken doeit dermanja kepada masdjid-masdjid itoe.

Biar bagemanapoen, Pitoeng tetep mendjadi pahlawan, panoetan boeat orang Beta-

wi jang soeda ditoeloeng Pitung dengen penoeh tjinta, pengorbanan djiwa raga-nja.

 

Riset jang dilakoeken oleh Margreet van Till di tahon 1996, nama Si Pitoeng poela di-

kenal sebagei: One Bitoeng, Pitang, lantas djadi Si Pitoeng. Bapaknja bernama Bang

Piun, emaknja Mpok Pinah. Si Pitoeng itoe adalah nama panggilannja jang berasal da-

ri Bahasa Djawa: Pituan Pitulung (Kelompok Toedjoeh). Nama aselinja Si Pitoeng ada-

lah Salihoen (nah makin bingung dah loe, hehe). Menoeroet versie daripada van Till,

jang orang Belande ini, Si Pitoeng ada saorang criminaal. Kerna diaorang poenja kam-

bing dirampok oleh tjenteng passer, lantas Si Pitung lakoeken bales dendam dengen

rampok roemah Safiudin, toean tana di bilangan Maroenda (jang sekarang ini mendja-

di sematjem "Museum Si Pitoeng"). Tentoe sadja ini hal bole dibilang jang keliroe, ker-

na itoe adalah roemah jang dirampok, boekan tempat Si Pitoeng toelennja menetap.

Bahkan activiteit perampokan jang dilakoeken Si Pitoeng sampe masoek courant, di

tanggal 10 & 26 Augustus 1892, seperti jang ditoelis courant lokaal: "Hindia Olanda".

 

HHHmmm berarti Si Pitung beneran ada yah? Ayo kita ikutin terus cerita serunya ini.

 

Hikajat Si Pitoeng di kamodian hari djadi banjak versie, bahkan ada jang fantastisch!

Ada jang bilang djikaloe Pitoeng toeroet andeel dalem melawan Tentera Djepang pa-

da tahoen 1942-1945, en ada poela jang bilang kaloe-kaloe Si Pitoeng idoep kombali,

bangkit dari koeboernja. Perkara itoe tjeritera bole djadi "ada sedikit bener" tatkala ki-

taorang liet alesan Kompeni dalem memperlakoeken djinazahnja Si Pitoeng, jang mana

badannja moesti dipotong banjak bahagian soepaija ia tiada mendjadi oetoeh kombali.

 

Perihal tiwasnja Si Pitoeng, komisaris politie jang itoe bernama Heyne ("Schout Heyne",

ataoe Heijna, Scothena, ataoe "Tuan Sekotena"), kerap diseboet, kerna iaorang soeng-

goe marah atas perilakoe Bang Pitoeng di tanah Batavia. Apalagi orang bilang bahoewa

Pitoeng kebal dari peloeroe. Pada soeatoe hari, goeroenja Pitung jang bernama H.Naipin

diteken oleh kompeni soepaija kassie resia paling ampoeh oentoek memboenoeh Pitoeng.

Dalem desakan jang kedjem, H.Naipin bri taoe perkara dimana letak kelemahannja Si Pi-

toeng, jakni di djimat kerisnja, sehingga kesaktiannja mendjadi lemah, tiada bertenaga.

Versi laen jang tida kalah interessant mengatakan bahoewa djimat Pitoeng ada di ram-

boetnja, zo tatkala ramboetnja Pitoeng dipotong, maka diaorang langsoeng ta' berdaja

dan moedah dita'loekken. Djasad deripada Pitoeng itoe laloe haroes dipotong, dipisah-

kan ke berbagi locatie di Djakarta. Konon ada jang di Sawangan Depok, djoega dalem

hoetan di Djatidjadjar Depok, dan sekarang locatienja brobah mendjadi Kompleks dari

Kantoor Arsip Kehoetanan. Ada poela "di dalem kota" jakni di tepi djalan Rawa Belong.

 

Kitaorang senantiasa denger dan dibriken gambaran tentang roepa Si Pitoeng, seperti

di gambar idoep (film) jang dibikin sekitar tahoen 1970an, jang diperankan oleh Dicky

Zulkarnaen: Ganteng, Tinggi, Badan Atletis, Bertoeboeh Koeat. Namoen penoetoeran

Tanu Trh dalem madjalah "Intisari", berdasarkan kisah iboenja jang sering ditjeritaken

oleh kakeknja, dikatakan bahoewa Pitoeng tidalah sebesar en segagah itoe. Orangnja

ketjil sadja, dan roepanja (wadjahnja) tida setampan Dicky Zulkarnaen. Koelitnja item,

dengan tjiri chas: djambangnja nan tipis dengen oedjoengnja jang melingker ke depan.

Soeatoe hari Pitoeng pernah digrebek roemanja oleh politie van Hinne, roemah dioebeg-
oebeg, namoen Pitoeng jang ditjari ta koendjoeng ditemoekoen Sasoedanja Kompeni en 
anak boeahnja pegi, Seketika Pitoeng kaloear dari tempat iaorang semboeni (sembunyi).
Tida heiran banjak jang mengira kaloe-kaloe Si Pitoeng poenja achli melinjapkan badan,
padahal menoeroet tjeriteranja si kakek tadi, kerna Pitung badan-nja ketjil dan moengil,
diaorang dapet masoep dalem tempat jang sempit jang orang laen moengkin kesoelitan.

Klaar dari bilangan Tjilitjing en Maroenda, sekarang menoedjoe arah selatan tepatnja ka
Djatinegara Kaoem. Conflict politiek jang ada kedjadiannja di Kota Jakarta di tahon 1611
hingga 1619, toeroet meroebah wadjah bandar jang dahoeloe baek-baek sadja mendjadi
soeatoe bilangan jang soenggoe beroebah totaal, mendjadi kota poesat
Kumpeni di Asia
sedjak dihantjoerkannja pada tanggal 30 Mei 1619. Tiada lagi nama Iacatra, Jacatra, Zi-
ajacatra, Djaketra. Tempo itoe jang
ada tjoemah Batavia! Itoe permoesoehan bikin Pan-
geran Jayakarta koedoe kaboer selametken dirinja ke tempat jang soenggoe djaoeh dari
diaorang poenja poeri (istana) di poesat kota, menoedjoe Djatinegara Kaoem, di timoer.
Riwajat Pangeran Jayakarta bakalan ditjeritaken langsoeng di depan koeboerannja itoe,
menjamboeng tjeritera di PTD sablonnja "Jacatraweg/Djalan Djakarta" boelan Mei silam.

Zo, toenggoe apalagi ?!! Lekas, Sigra daftarken diri Toean en Njona sekarang djoega!
kirim email ka: adep@cbn.net.id (adep at cbn dot net dot id) ataoe kaloe mahoe ber-
tanja sablonnja, sila hoeboengi telefoon-tangannja di nummer: 0818949682 (nummer
oeroet peserta akan dibriken sasoeda mendaftar, sehingga nanti ditransfer oeangnja
sasoeai
dengen nummer oeroetnja), kamoedian dapet ditransfer oeangnja langsoeng: 
BCA, no.rek 237 14 25 693 BCA cab Pondok Indah a.n: ADE HARDIKA PURNAMA 
toeloeng diconfirmatie sigra via email ataoe disms ka nummer 0818949682 selekasnja.
(djikaloe Toean ataoe Njonja ternjata tida djadi ikoetan en soeda transfer, moehoen
ma'af, doeit jang soeda ditransfer tida dapet dikembalikan, tetapi bisa dioper kepada
orang laen/familie/teman). Adapoen nummer rekening MANDIRI = 101.000.44.34.088,
a.n: ADE HARDIKA PURNAMA en rekening BNI 46, yaitu dgn no.rek: 01.48.44.54.65
a.n: ADE HARDIKA PURNAMA, kantoor tjabangnja poen ada di Pondok Indah djoega.

Tjara membajarnja/transfer, misalnja: Onky Alexander ada di nummer oeroet 18, maka 
Onky transfernja = Rp.300.018 (djikaloe di mesin ATM ketiknja Rp.300018 << angka 18
di belakang mengatjoe ka nummer oeroet djadi nanti bajarnja boekan Rp.300.000 sadja,
tetapi ditambah Rp.18 sebagi nummer oeroet. Kaloe-kaloe mendaftar lebih dari 1 orang,
dan kapingin transfernja sekaligoes djalan, jang misalnja, saperti tjontoh sematjem gini:

18. Onky Alexander
19. Meriam Bellina
20. Btari Karlinda
 

Transfernja bole sekaligoes = Rp.900018 (mengatjoe ka nummer oeroet jang doeloean),
maka dari itoe, nummer oeroetnja djangan didjoembelahken djadi 1 jah (18 + 19 + 20 =
57 = Rp.900.057). Oh DJANGAN, DJANGAN, DJANGAN. kerna nantinja malahan bikin kita-
orang mendjadi bingoeng, en bole djadi nummernja ini (oempamanja nummer oeroet: 57)
soedah ada jang poenja, orang laen. Dapet menjebabken kakaliroean. Tetapi kalo mahoe
transfer satoe per satoe djoega boleh, ketik sadja Rp.300018, Rp.300019, en Rp.300020
ataoe, misalnja ada temen/keluarga jang misih kapingin daftar lagi, en dapatken nummer
jang djaoe dari rombongan Toean-Njonja
(misal dapet nummer oeroet = 178) maka nan-
tinja djikaloe mahoe mentransfernja sekaligoes/sekali djalan toeloeng diseboetken sadja
bahoewa doeit jang sebanjak Rp.1.200.018 oentoek nummer oeroet 18, 19, 20 en 178. 

Djangan loepa oentoek bawa pajoeng, topi, handdoek ketjil, inget Djakarta panas! djika-
laoe pada temponja hoedjan ada toeroen, kitaorang aken moelai plesirannja sasoedanja
itoe hoedjan brenti. Zo, plesiran tetep dilakoekoen, tida berganti hari, ataoe tanggalnja.

Memoedjiken dengen hormat,
Ade Purnama (Adep)
SAHABAT MUSEUM
Jakarta-Indonesia
P: 0818 94 96 82
0812 84 27 27 36
Pin BB: 23975CBC
Email:
adep@cbn.net.id
Facebook: Ade Purnama
Twitter: @sahabatmuseum
www.sahabatmuseum.org


(beberapa sumber sejarah dibaca dari buku: "Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta",
"Mesjid-mesjid tua di Jakarta", "Sumber-sum
ber asli sejarah Jakarta Jilid I", karya A.
Heuken SJ; "Profil Orang Betawi, Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadat", dan
"Babad Tanah Betawi", karya Ridwan Saidi; "Asal-Usul Nama tempat di Jakarta", kar-
ya Rachmat Ruchiat; artikel Warta Kota, Wisata Kota Toea: "Masjid Warisan Sunan
Gunung Jati", Kamis 28 April 2011, oleh beritajakarta.com; "Masjid Al Alam Marunda,
Dibangun Hanya Satu Malam", Sabtu 14 Agustus 2010, oleh (vin); "Kisah Masjid Al
Amin Marunda Jakarta Utara (Habis), Memiliki Sumur 'Ajaib' dengan Tiga Rasa", Se-
lasa 8 Juli 2014, oleh Fitriyandi Al Fajri; Wisata Kota Toea: "Jawara Rawabelong be-
ken di Marunda", Sabtu 6 Juni 2009, oleh Pradaningrum Mijarto; Ketika Masyarakat
Ingin Wajah Kampung Pitung Semakin Menarik...", Selasa, 13 November 2012, oleh
Mohamad Yusuf; "Rumah Si Pitung Ajang Pungli", Senin 4 Oktober 2010, oleh beri-
tajakarta.com/gus; "Rumah Si Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jadi Saksi Bisu Je-
jak Sang Pendekar", Senin 20 Oktober 2014, oleh (ded); "Masjid Jatinegara Kaum,
Kenal Dekat Sejarah Jakarta", Rabu 1 September 2010, oleh (bum); "25 Tahun Ja-
ga Makam Pangeran Jayakarta, Tinggalkan Bisnis Mebel demi Tugas Mulia", Kamis,
23 Juli 2013, oleh Mohamad Yusuf; "Ilmu Agama dan Sejarah", Rabu 16 September
2009, oleh Budi Sam Law Malau; "Pemugaran Makam Jayakarta Lambat", Senin 14
Juni 2010, oleh (bum); "Capres Minta Dukungan Alam Gaib", Senin 17 Maret 2014,
oleh (ote) dan "Makam Tempat Ziarah Para Caleg", oleh (tat); "Pemugaran Makam
Terkendala", Sabtu 19 Juni 2010, oleh (bum); "Masjid Gaib dan Rumah Si Pitung" &
"Si Pitung Belajar Mengaji", Sabtu 6 September 2008, oleh Agus Himawan; artikel
Koran Tempo: "Jayakarta dan Makam yang Terlupakan, Kamis 17 Juni 2010, oleh
Gustidha Budiartie; Jokowi dan Pangeran Jayakarta, Sabtu 16 Maret 2013, oleh
JJ Rizal; "Supaya Rumah Si Pitung Ramai Pengunjung", Sabtu 2 Maret 2013, oleh
Istman MP; artikel buku Alwi Shahab "Queen of the East": "Marunda, Markas Bala-
tentara Islam" dan "Robinhood dari Betawi"; artikel buku "Ketoprak Betawi" terbitan
Intisari: "Si Pitung, Jagoan yang Bisa Menghilang", karya Tanu Trh; Fotokopian "Si
Pitung" dapat dari dari Situs Rumah Si Pitung; Tulisan yang disarikan langsung dari
Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, yang dikisahkan oleh Ridwan Saidi dalam
bentuk tulisan yg dibingkai di bagian ruang dalam Rumah Si Pitung, yg pernah dita-
yangkan di majalah "Tani", edisi April th 2009; artikel Kompas: "Wisata Ziarah, Mas-
jid Al-Alam yg Dibangun dalam Semalam", Jumat 16 Maret 2007, oleh Mulyawan Ka-
rim; "Marunda Dulu dan Kini", Senin 10 September 2007, oleh Agus Susanto; "Maru-
nda Dulu dan Kini", Senin 19 April 2004, oleh Susi Ivvaty); artikel di majalah Travel
Club: "Pantai Marunda, Potensi Wisata Utara Jakarta", Mei 2009 oleh Erwin Gumilar;
"Ekspedisi Marunda, Menguak Sejarah Pesisir Jakarta", November 2007, oleh Ratna).
PLESIRAN TEMPO DOELOE: Tempat Ibadah Timoer Laoet
Minggu, 26 Juni 2016 
11.30 - 12.00: Kumpul di GOR Bulungan
12.00 - 13.15: Berangkat ke Cilincing
13.15 - 13.20: Jalan kaki ke Masjid Al-Alam Cilincing
13.20 - 13.50: Keliling Masjid Al-Alam Cilincing & Sholat Dzuhur
13.50 - 14.00: Jalan kaki ke Bus
14.00 - 14.30: Berangkat ke Marunda
14.30 - 14.45: Jalan kaki ke Rumah Pitung
14.45 - 15.15: Keliling Rumah Pitung
15.15 - 15.30: Jalan kaki ke Masjid Al-Alam Marunda
15.30 - 16.00: Keliling Masjid Al-Alam Marunda & Sholat Ashar
16.00 - 16.15: Jalan Kaki ke Parkiran
16.15 - 17.15: Berangkat ke Jatinegara Kaum
17.15 - 17.45: Keliling Masjid As-Salafiyah
17.45 - 17.51: Menanti Berbuka Puasa
17.51 - 18.30: Berbuka Puasa & Sholat Maghrib di Masjid As-Salafiyah
18.30 - 19.00: Berangkat ke GOR Bulungan
19.00 - 19.30: Acara selesai


__._,_.___

Posted by: "Ade Purnama" <adep@cbn.net.id>


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com

__,_._,___

Tidak ada komentar: