17.5.17

[tourismindonesia] PLESIRAN TEMPO DOELOE: Penangkapan Pieter van den Broecke, Minggu 21 Mei 2017PLESIRAN TEMPO DOELOE: Kota Tua Jakarta

Kumpul di Museum Sejarah Jakarta (atau dikenal

dengan nama lain: Museum Fatahillah), Jl. Taman

Fatahillah No.1, depan Taman Fatahillah Kota Tua
Minggu, 21 Mei 2017 djam poekoel 07.30 pagi hari

Rp.60 ribu/org, sudah termasuk:
(thee manis anget)
(snacks di pagi hari)

(masoep ka Jembatan Kota Intan)

(samperin bekas lokasi Pusat Pemerintahan VOC)

(bezoek bekas locatie Batoe atau Prasasti Padrao)

(bezoek bekas locatie aloen-aloen kota Jayakarta)

(bakal diceritakan oleh Andy Alexander perihal riwayat

Jakarta, sejak di masa kejayaan kota Jayakarta hingga

penyerangan Tentara VOC lalu berdirikan kota Batavia,

dan semua penjelasan sejarah yang terdapat di seluruh

area Kota Tua Jakarta secara komplit dgn gambar/foto)


Bank BCA: 237.14.25.693
MANDIRI: 101.000.4434.088
atau BNI 46: 01.48.44.54.65


(please kirim email dulu sebelomnya, ntar dibales kok, untuk dapatkan

nomer urut keikutsertaan, jangan langsung transfer yah, ntar kitanya
malah bingung karena dapetin itu uang kaget, bisa dikopi khan jek?!)
(anak ketjil, orang moeda dan orang toea, bayarnya sama yah, oke?)
(semua di-reken dengan satoe prijs/price iatoelah: Rp.60.000/orang)"Di situ awal kota Sunda Kelapa, di situ kota Jayakarta, di situ kota Batavia".

Tiga kota jang letaknja tjoemah selemparan batoe sahadja (djikaloe dilempar

sekoeat tenaga). Satoe kota dan laennja dekat, bole dikoendjoengin dengan

berdjalan kaki 30 menit non-stop zonder omong-omong (djalan teroes). Teta-

pi djikaloe Toean en Njonja kapingin dengerin tjeritera jang compleet, djangan

berfikir doea kali, sigra kassie registratie namanja di dalem programma jang le-

gendarisch bikinan SAHABAT MUSEUM, nantinja bakal dapet pangatahoean 3

djam lamanja, di Ahad pagi sembari sport-doen. Gaboeng di atjara bagoes ini:

 

PLESIRAN TEMPO DOELOE: Penangkapan

Pieter van den Broecke Minggoe, 21 Mei 2017, djam 07.30 - 12.00 

Radja Spanjol naek takhta, poen Keradjaan Portugal. Marika prentahken soepaija

Belanda tida ambil product-product dari Asia di sadjoembelah plaboehan di Portu-

gal, sedjak tahon 1585. Belanda poenja idee berdiriken satoe proesahaan dagang

bernama Compagnie van de Verre, en kasengesem oentoek berdagang langsoeng

di negerij impian jang locatienja amet djaoe dari tempat marika. Cornelis de Hout-

man mentjari banjak matjem petoendjoek di kota Lisbon hingga achirnja hadlir itoe

"boekoe adjaib" bertadjoek Itinerario terbit di Belanda. Segenap pedagang negerij

terseboet rame-rame lakoekan expeditie ka timoer djaoe oentoek dapetken hatsil

boemi jang adjaib poela, spices (rempah-rempah) dari Java en Molukken (Maluku).

Toean Jan Huygen van Linschoten maroepaken orang jang toelis itoe boekoe, sa-

soeda iaorang dapet salinan peta dan documenten orang Portugees, di Goa, India.

Iaorang djoega radjin tjatet informatie deripada orang jang dateng dari Asia Teng-

gara, Asia Timoer toedjoean Goa. Data-data terseboet mendjadi pandoean naviga-

tie pelaoet berlajar dengan kapal besar menemboes samoedera loeas en berbahaja.

 

Cornelis de Houtman, pelaoet dari Gouda, Belanda, dateng ka Bantam (Banten) de-

ngan membawa 3 kapal dagang jang marika beri nama dari nama kota di negerinja,

ia itoelah: Mauritius, Hollandia, Amsterdam en ada 1 kapal lagi jang diseboet Kapal

Duyfken jang adalah boeroeng merpati, sebagi kapal pemboeroe en penghoeboeng

deripada 3 kapal besar terseboet di atas. Start berlajar dari Poelo Texel, bahagian

oetaranja Belanda. Lamanja perdjalanan 15 boelan. Tiba di Bantam tanggal 27 Juni

1596. Koetika liwatin Selat Soenda, marika bingoeng maoe ka mana, kerna tatkala

bertanja kepada pendoedoek lokaal, marika tida taoe di mana itoe Soenda Calapa,

saperti jang ditoelis Linschoten di boekoe Itinerario, sebab-sebab seboetan Jaca-

tra nampaknja lebi ladzim ketimbang Soenda Calapa (ataoe Cunda Calapa). Hingga

achirnja kapal-kapal marika soeda ada deket Plaboean Karangantoe di Bantam, ka-

moedian djangkar dilepas di deket Poelo Lima, laloe naek praoe ketjil sampe pantai.

 

Orang Belanda seneng ka Jayakarta. Waktoe itoe situatienja tenang, tida serame di

Banten, lagipoela makanan jang didjoeal loemajan moerah (inget, ini di tahon 1602!).

Koeroen tempoh 1608, Laksamana Verhoeff mengadjoeken perdjandjian dagang anta-

ra VOC dan Jayakarta, tetapi Pangeran Jayakarta menolaknja, dan berdjandji bakalan 

anggep Belanda setjara wadjar. Tiba waktoenja tatkala pangeran setoedjoe oentoek

djoeal sebidang tanah ketjil kepada Belanda di tahon 1610. Itoe kasempatan bagi Be-

landa oentoek besarken oesaha dagangnja di Jayakarta. Kompeni laloe berdiriken goe-

dang, goena menjimpen berbagi matjem barang dagangan di dalem. Belanda VOC ber-

hasrat membangoen poesat deripada oeroesan di Asia. Pelan-pelan roemah goedang

ketjil itoe brobah mendjadi benteng pertahanan jang tegoeh dan koeat berwoedjoed

satoe kasteel (jang kasatoe) di Jayakarta jang kamodian dinamakannja "Batavia", te-

tapi tahon 1627 dibongkar oentoek dibangoen kasteel kadoea, jang dibikin besar, en

bertahan sampe tahon 1808, hingga diprentahkan H.W. Daendels soepaija dibongkar.

 

Kitaorang bakalan briken informatie pandjang-pendek perihal kasteel terseboet, poen

berkoendjoeng ka bekas locatie kasteel I (1618-1627) en kasteel II (1628-1808) de-

ngan membawa peta isihnja benteng dan seperti apa kahidoepannja di dalem kasteel.

Dimanakah tempat marika ibadah, sablonnja bangoen gedong igredja (geredja) perta-

ma kalinja di Jakarta (djoega alesan mengapa achirnja geredja itoe dirobohkan sendi-

ri oleh Belanda, dan dimana letak preciesnja sekarang bekas geredja itoe?) Ach, roe-

panja gampang sahadja locatienja, di deketnja Halte Busway seberang Stasiun Kota.
Masoep sana masoep sini, liet sekitaran membajangkan begimana conditie en lelakoe

sehari-harinja Orang Belanda di dalem kasteel, dan oeroesan ka loear benteng batoe. 

 

Inggeris kali pertamanja dateng ka Jayakarta pada boelan Januari tahon 1609, di ba-

wah komando Captain William Keeling (diaorang jang temoeken Keeling Island, ataoe

bekend diseboet Cocos Island; di Indische Oceaan/Samoedera Hindia, sebelah barat

daja Poela Java). Iaorang diterima baek oleh Pangeran Jayakarta. Di kamoedian hari,

Inggeris berkongsi dengan Pangeran Jayakarta, en hendak mengoesir Orang Belanda

dari kota Jayakarta. Intrik politiek semangkin panas di tahon 1617, tatkala J.P.Coen

boedjoek Jayawikarta oentoek menolak idzin bangoen roemah boeat Orang Inggeris.

Satoe tahoen kamoedian Inggeris en Belanda bertempoer di laoetan Teloek Djakarta.

Walopoen di Europa sana kadoea Kompeni ini berdami (damai), namoen di Noesanta-

ra marika kerap berperang, demi koeasai spices dan komoditas dagang uniek laennja.

Bole dibilang, kedjadian jang amet bersedjarah boeat Inggeris poen Belanda, koetika

marika toekeran poelo: Poelo Manna-hata (Manhattan, di New York) dan Poelo Rhun

(Run, di Maluku) pada tahon 1667 (ataoe 350 tahon silam). Di boelan November 2017

mendatang, sahaBATMUSeum akan berkoendjoeng ka Poelo Rhun itoe. Sijapkan wak-

toe Toean en Njonja, kerna kitaorang bakal pakansi koerang lebi 8 hari lamanja. Asik!

 

Kombali ka Jayakarta. Inggeris en Belanda kapingin koeasain itoe kota. Pangeran Ja-

yakarta kapingin mangpa'atken kadoeanja dengan dapetken kaoentoengan financieel

sebesar-besarnja, tjatoet doeit jang tida sepatoetnja, lajaknja pungli (pungutan liar)

djeman sekarang. Tatkala situatienja dirasahken tambah boeroek, Prins van Jacatra

lebi nempel ka Inggeris oentoek melawan Belanda, jang soeda bikin benteng semang-

kin koeat. Komplotan Inggeris-Jayakarta kapingin reboet itoe benteng, maka ditang-

keplah commandeur (komandan) benteng Belanda, bernama Pieter van den Broecke,

dalem soeatoe peroendingan perdamaian jang bole dibilang tjoerang. Poekoel 10 pa-

gi van den Broecke pigi dari benteng menoedjoe Dalem Jayakarta, bersama sjahban-

dar dan orang kaja (bangsawan-bangsawan). Begitoe doedoek langsoeng dikepoeng

dan diiket tangan-kakinja, kamodian didjebloskan ka bui dengan balok-balok kajoe di

tangan-kaki. Iaorang dipaksa toelis soerat ka benteng, soepaija marika menjerahkan

dirinja dalem sekedjap ataoe benteng akan diserang dan semoea penghoeninja diboe-

noeh. Soeatoe conditie terdjepit, dan Belanda soeda poetoes harepan, kerna menja-

dari soeda kalah, en tiada lagi jang dapet dikerdjaken selaen sigra briken bentengnja.

Pangeran Jayakarta diboeang ka Tanara (jang menoeroet Pak Andy sekarang di bila-

ngan Pontang, Tangerang) di Desa Katengahan, Provinsi Banten, hingga achir hajat.

Keadjaiban oentoek Orang Belanda tiada dikira moentjoel. Satoe hari sasoedanja soe-

rat diteken, Pangeran Jacatra ditangkep Banten sebagi atasannja. Itoe bole bikin ma-

rika bingoeng pada achirnja. Apa sebab oetama Banten malah menahan Pangeran Ja-

yakarta? Kitaorang bakal kassie terang langsoeng di tempat ditangkepnja Pieter van

den Broecke en begimana nasipnja lepas kedjadiaan na'as itoe. Djoega kisah perkara

datengnja Tentera VOC jang dipimpin oleh Goebernoer-Djenderal J.P.Coen dari Moluk-

ken ka Jayakarta di tanggal 28 Mei 1619, dan tanggal 30 Mei gempoer binasaken ko-

ta Jayakarta, dengen segera dilengkapkannja tenteranja, banjaknja 13 pasoekan ser-

dadoe, tjoekoep dengan alat dan benderanja, banjaknja serdadoe kiranja 1000 orang,

laloe keloewarlah ija dari benteng menjerang kota anak negeri jang terletak di pinggir

tepi soengai sebelah barat, dimoesnahkannjalah segala kekoewatan, ataoe kakoewa-

saannja Bantam (Banten) dan Djakarta jang masih ada disana. Ta lama antaranja ha-

bislah kampong itoe mendjadi aboe, dan serdadoe-serdadoepoen segera merobohkan

tembok kota orang Djakarta jang soeda kosong itoe. Orang Banten jang ada di Jaya-

karta melarikan dirinja, dan tida poenja tekad jang koeat pertahankan kota Jayakarta.

Marika soeda poeas dengan menangkep Prins van Jacatra, dan mereboet kekajaannja.

 

Chabar perihal soeda mendekatnja Pasoekan Mataram dari Midden Java (Djawa baha-

gian tengah) sontak bikin Pangeran Ranamanggala, pengoeasa Banten lebih waspada

dan djaga diri. Berita terseboet soeda tersiar sedari moela abad ka-17 (tahon 1600an).

Soeltan Agoeng dari Mataram kapingin takloekken seloeroeh Djawa, berhatsil toendoek-

ken keradjaan-keradjaan di pesisir pantai. Langkah brikoetnja, menoedjoe ka arah Koe-

loen (barat). Hal ini amet dichawatierken oleh Banten en Jayakarta sepandjang harinja.

Tjeritera perkara serangan Pasoekan Mataram ka Batavia di tahon 1628 en 1629, akan

kitaorang landjoetken di programma PLESIRAN TEMPO DOELOE mendatang, bertadjoek:

"Bastion Hollandia". Rentjananja dilaksanaken tanggal: 11 Juni 2017, di boelan Poeasa,

seraja menanti boeka poeasa di petang hari. Start moelain poekoel 15.00, klaar 17.30.

 

Belanda bertjokol selama 323 tahon lamanja di Djakarta (laloe Noesantara, hingga ta-

hon 1942), en tjoba oentoek "ambil kombali" koetika Perang Pasifik klaar pada tanggal

15 Augustus 1945. Selandjoetnja, empat tahon lamanja actie perang en diplomatie di-

lakoeken, sampe "dioesir" oleh Presiden Soekarno di tahon 1958. Ta heiran dalem koe-

roen waktoe terseboet, banjak boedaja, acculturatie dengan pendoedoek lokaal, poen

dari berbagi bangsa jang tjampoer idoep di Djakarta, maka hatsilken boedaja dan etnis

Betawi di kamoedian harinja. Soenggoeh interessant riwajat Djakarta kota tertjinta ini.

Zo, toenggoe apalagi ?! Lekas, Sigra daftarken diri Toean en Njonja sekarang djoega!
kirim email ka: adep@cbn.net.id (adep at cbn dot net dot id) ataoe kaloe mahoe ber-
tanja sablonnja, sila hoeboengi telefoon-tangannja di nummer: 0818949682 (nummer
oeroet peserta akan dibriken sasoeda mendaftar, sehingga nanti ditransfer oeangnja
sasoeai dengen nummer oeroetnja), kamoedian dapet ditransfer oeangnja langsoeng: 
BCA, no.rek 237 14 25 693 BCA can Pondok Indah a.n: ADE HARDIKA PURNAMA 
toeloeng diconfirmatie sigra via email ataoe disms ka nummer 0818949682 selekasnja.
(djikaloe Toean ataoe Njonja ternjata tida djadi ikoetan en soeda transfer, moehoen
ma'af, doeit jang soeda ditransfer tida dapet dikembalikan, tetapi bisa dioper kepada
orang laen/familie/teman)
. Adapoen nummer rekening MANDIRI = 101.000.44.34.088,
a.n: ADE HARDIKA PURNAMA en rekening BNI 46, yaitu dgn no.rek: 01.48.44.54.65
a.n: ADE HARDIKA PURNAMA, kantoor tjabangnja poen ada di Pondok Indah djoega


Tjara membajarnja/transfer, misalnja: Onky Alexander ada di nummer oeroet 18, maka 
Onky transfernja = Rp.60.018 (djikaloe di mesin ATM ketiknja Rp.60018 <<< angka 18
di belakang mengatjoe ka nummer oeroet, djadi nanti bajarnja boekan Rp.60.000 sadja,

tetapi ditambah Rp.18 sebagi nummer oeroet. Kaloe-kaloe mendaftar lebih dari 1 orang,

dan kapingin transfernja sekaligoes djalan, jang misalnja saperti tjontoh sematjem gini:

18. Onky Alexander

19. Meriam Bellina
20. Btari Karlinda

Transfernja bole sekaligoes = Rp.180018 (mengatjoe ka nummer oeroet jang doeloean),

maka dari itoe, nummer oeroetnja djangan didjoembelahken djadi 1 jah (18 + 19 + 20 =

57 = Rp.180.057). Oh, DJANGAN, DJANGAN, DJANGAN. kerna nantinja malahan bikin kita-

orang mendjadi bingoeng, en bole djadi nummernja ini (oempamanja nummer oeroet: 57)

soedah ada jang poenja, orang laen. Dapet menjebabken kakaliroean. Tetapi kalo mahoe

transfer satoe per satoe djoega boleh, ketik sadja = Rp.60.018, Rp.60.019 en Rp.60.020

ataoe misalnja ada temen/keluarga jang misih kapingin daftar lagi, en dapatken nummer
jang djaoe dari rombongan Toean-Njonja
(misal dapet nummer oeroet = 178) maka nan-

tinja djikaloe mahoe mentransfernja sekaligoes/sekali djalan toeloeng diseboetken sadja

bahoewa doeit jang sebanjak Rp.240.018 itoe oentoek nummer oeroet 18, 19, 20, 178. 
 

Djangan loepa oentoek bawa pajoeng, topi, handdoek ketjil, inget Djakarta panas! djika-

laoe pada temponja hoedjan ada toeroen, kitaorang aken moelai plesirannja sasoedanja

itoe hoedjan brenti. Zo, plesiran tetep dilakoekoen, tida berganti hari, ataoe tanggalnja.

 

Route berdjalan kaki: Museum Sejarah Jakarta/Stadhuis Batavia - Lokasi bekas Kota Ja-

yakarta (sedjak 1527 sampe 1619) - Jembatan Kota Intan/Hoenderpassarbrug - Lokasi

bekas Kampong Tjina jang kesatoe (lalu digusur) - Lokasi ditangkapnya Pieter van den

Broecke/tgl 22 Januari 1619 - Jl. Tongkol/Kasteelweg - Lokasi bekas Kasteel Batavia/

Kantoor Goebernoer-Djenderal VOC- Gudang Sisi Timur/Graanpakhuizen/Goedang Gan-

doem - Lokasi bekas Gerbang Amsterdam/Amsterdamschepoort - Lokasi bekas diletak-

kannya Batu Padrao pada tahun 1522 - Garis Pantai di daerah pusat keramaian Soenda

Calapa - Jl. Cengkeh/Prinsenstraat - Taman Fatahillah/Stadhuisplein - Kanaal Harimau/
Tijgergracht - Museum Sejarah Jakarta/Stadhuis Batavia.


Memoedjiken dengen hormat,
Ade Purnama (Adep)
SAHABAT MUSEUM

Jakarta-Indonesia

P: 0818 94 96 82

0812 84 27 27 36
Pin BB: 23975CBC
Email:
adep@cbn.net.id

Facebook: Ade Purnama

Twitter: @sahabatmuseum

www.sahabatmuseum.com

(beberapa sumber sejarah dibaca dari buku: "Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta",
"Sumber-sum
ber asli sejarah Jakarta Jilid I, II, III",
"Gereja-gereja Bersejarah di Jakar-

ta", karya Adolf Heuken SJ; "The Dutch India Company, Expansion and Decline", karya

Femme S.Gaastra; "majalah "Coen! Geroemd en Verguisd", terbitan khusus Westfries

Museum, Hoorn, The Netherlands, bulan Mei th 2012; "Sejarah para Pembesar Menga-

tur Batavia", karya Mona Lohanda; "Hal Ihwal Kota Betawi Semasa Doeloe", oleh p.t.P.

De Roo De La Faille (Lid Dewan Hindia).


 

PLESIRAN TEMPO DOELOE: Penangkapan Pieter van den Broecke

Minggu, 21 Mei 2017
07.30 - 08.00: Pendaftaran Ulang di Museum Sejarah Jakarta

08.00 - 08.15: Penjelasan singkat tentang kota Batavia & Jakarta
08.15 - 08.30: Berangkat ke Middelpunt (Jembatan dekat Jl. Kopi)

08.30 - 08.45: Penjelasan tentang kota Jayakarta & luas areanya

08.45 - 09.00: Berangkat ke Jembatan Kota Intan/Hoenderpasser

09.00 - 09.15: Penjelasan ttg Jembatan Kota Intan, 1628 & 1629

09.15 - 09.30: Berangkat ke bagian belakang Gdg. Galangan VOC

09.30 - 09.45: Penjelasan ttg Pieter van den Broecke, Inggris, dll

09.45 - 10.00: Berangkat ke Jl. Tongkol "halaman dalam" Kasteel

10.00 - 10.30: Penjelasan tentang Kasteel Batavia (Benteng VOC)

10.30 - 10.45: Berangkat ke arah Gerbang Amsterdamschepoort

10.45 - 11.00: Penjelasan tentang Gerbang Amsterdamschepoort

11.00 - 11.15: Berangkat ke Taman Fatahillah (Stadhuisplein dsk)

11.15 - 11.30: Penjelasan ttg Museum Wayang, Museum Fatahillah

11.30 - 11.45: Penjelasan ttg Tijgergracht dan Stadsbuitengraacht
11.45 - 12.00: Penjelasan ttg penduduk Batavia doeloe - sekarang

12.00 - 12.30: Acara selesai__._,_.___

Posted by: "Ade Purnama" <adep@cbn.net.id>


Ingin bergabung? Kirim email kosong ke: tourismindonesia-subscribe@yahoogroups.com

Klik:

http://tourismindonesia.blogspot.com

__,_._,___

Tidak ada komentar: